Penetration Testing

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing)

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้

ในปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันโดยมุ่งเน้นการโจมตีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย จากทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อขโมยข้อมูลหรือทำลายชื่อเสียงและเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุหลักที่โดนบุกรุกเนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้บนโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ง่ายต่อการบุกรุก

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความสามารถในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายขององค์กร โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่ โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแบบเดียวกันกับแฮกเกอร์ (Hacker) แต่เป็นการทดสอบระบบเป้าหมายแบบมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้กับผู้อบรม

เรียนแล้วได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 1. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชันสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 2. ผู้ดูแลระบบบ (System Administrator) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตั้งค่า (Configuration) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 3. นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทดสอบเจาระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
 4. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, สถานศึกษา ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้

 1. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer)
 2. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 3. นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester)
 4. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant)
 5. ผู้สนใจอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบอรม

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Linux เบื้องต้น
 • การเขียนโปรแกรมภาษา HTML, PHP, JavaScript, JAVA, C#, Python เบื้องต้น

เงื่อนไขการอบรม

 • เครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 7 64 bit, CPU Core i5 GEN 4 ขึ้นไป, Memory ขนาด 8 GB, พื้นที่ Hard disk ขนาด 100 GB

จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

ลงทะเบียน : คลิกที่นี้
ค่าใช้จ่าย :  15,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (พร้อมรวมอาหารว่าง พักเบรค และอาหารกลางวัน)
สิ่งที่ได้รับกลับไป : เอกสารประกอบการเรียน+ไฟล์จำลองการฝึกปฎิบัติ

วัน เวลา สถานที่ ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน
รอบที่ 1 เสาร์-อาทิตย์ 16-17, เสาร์ 23 มีนาคม 2562 (กรุงเทพ)

รอบที่ 2 เสาร์-อาทิตย์ 15-16, เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 (กรุงเทพ)

สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรม บริษัท CYN Communication co.,ltd. อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี – BTS วงเวียนใหญ่
Google Map : https://goo.gl/maps/dMW4jvdiMpm

วิทยากร
นายเจษฎา     ทองก้านเหลือง วิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : https://goo.gl/ArJ6Zf
นายไชยนันท์  เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :
นายธีรพล       เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :
นายถิรวัฒน์    มาเกิด               ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :

เนื้อหาวันที่ 1

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 Introduction to Penetration Testing

  • ภัยคุกคาม ช่องโหว่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
  • What is Hacking?
  • Who is a Hacker?
  • Hacker Classes
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00 Information Gathering
Footprinting and Reconnaissance

  • Footprinting Concepts
  • Footprinting Threats
  • Footprinting Methodology
  • Footprinting Tools
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Scanning Networks

  • Types of Scanning
  • Scanning Methodology
  • Scanning Techniqes
  • Scanning Tools
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00 Vulnerability assessment

  • Vulnerability assessment methodology
  • What is a vulnerability assessment?
  • What is the CVE?
  • What is the CVSS?
  • vulnerability assessment process
  • Vulnerability Scanning Tools
Vulnerability Scanning Tools (LAB)

  • Nessus
  • OpenVAS

เนื้อหาวันที่ 2

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 Penetration Testing

  • what is penetration testing
  • vulnerability assessment vs penetration testing
  • penetration testing methodology
  • penetration testing phases
  • penetration testing Report Example
Penetration Testing Tools (LAB

 • Kali Linux
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00 Hacking Web Servers

  • Web Server Concepts
  • Web Server Attacks
  • Attack Methodology
  • Web Server Attack Tools
Web Server Attack Tools (LAB)

 • Kali Linux
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Hacking Web Applications

  • Web App Concepts
  • Web App Threats
  • Hacking Methodology
  • Web Application Hacking Tools
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00 Web Application Hacking Tools (LAB)

 • Kali Linux

เนื้อหาวันที่ 3

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 System Hacking

 • Cracking Passwords
 • Escalating Privileges
 • Executing Application
 • Hiding Files
 • Covering Tracks
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00  System Hacking Tools (LAB)

 •  Kali Linux
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Metasploit

  • Introduction
  • Metasploit Fundamentals
  • Information Gathering
  • Client Side Attack
  • MSF Post Exploitation
  • Maintaining Access
  • Covering Track
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00 Metasploit Tool (LAB)

 •    Kali Linux

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม